Rebaixos i desbrossaments

Enderrocs i demolicions

Rases i pous

Àrids i graves

Extracció i excavació de terres

L'extracció i excavació de terres, representa l'activitat principal de la nostra empresa des de la seva constitució al 1978. Dins dels treballs d'excavacions, abastim tots aquells relacionats amb moviment de terres i obres d'infraestructura, com sanejaments, abastiments, etc. 

Les activitats més importants que abasteix el servei d'excavacions i moviments de terres son:

  • - Cimentacions.
  • - Extracció i/o aportació de terres.
  • - Excavacions de rases i pous per a xarxes de sanejament, electricitat amb mitjans manuals o mecànics.
  • - Excavaciones a cielo abierto.
  • - Construcción y perfilado de taludes.
  • - Trabajos de movimientos de tierra y obra civil.

La finalitat dels treballs de fonamentació es sustentar estructures garantint l'estabilitat dels materials estructurals i no estructurale, ja que son la base que servirá com a subjecció de ??la posterior construcció a realitzar (edificis, nau, etc…) i com a tal requereix ser calculada tenint en compte factors tan importants com la composició, resistència del terreny i les càrregues pròpies de la construcció altres. També realitzem les lloses de formigó per a la construcció de cases modulars.

Per a la realització de treballs en qualsevol classe de terreny amb l'objectiu de modificar la seva superfície, preparar-lo per a una posterior construcció i adaptar-lo a la forma requerida, podem oferir-vos els millors serveis amb un ampli parc de maquinària (excavadores, giratòries, màquina ;quines mixtes…) i l'equip humà necessari per a l'execució d'aquest tipus de treballs, en qualsevol classe de terreny i d'una manera rípida i professional.

Transports

L'execució de treballs relacionats amb el nostre sector comporta la necessitat de transportar dins de la pròpia obra o fora els materials generats i que es converteixin en residus per no ser necessària la seva posterior reutilització.

Podem transportar qualsevol tipus de material amb els diferents equips de què disposem:

  • Camions banyera.
  • Camions ganxo/mulitifit.
  • Camions dumper.
  • Camions grua.

La nostra experiència i professionalitat, el nostre equip humà i ampli parc de maquinària, la qualitat dels nostres serveis i la confiança en el treball ben executat posa de manifest que som una empresa qualificada per garantir la seguretat del transport i la satisfacció final del client. Disposem de targetes de transport de Servei propi o particular per a la correcta execució de les nostres obres.

Contacte

RH Obras y construcciones

Andreu Cerdà, 3

Corbera de Llobregat 08757

Barcelona

93 650 40 50

Contactanos

?>