La nostra política de medi ambient

Les nostres polítiques de Gestió, Desenvolupament i Creixement Sostingut tenen com a principis el respecte al medi ambient, la constant modernització dels equips de treball i el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. La gestió de residus es el conjunt d'activitats necessàries per al tractament de les deixalles, des de la seva generació, fins a la seva eliminació reaprofitament. Això inclou la recollida dels residus, el seu transport, la gestió dels que són especialment perillosos, el reciclatge dels materials aprofitables...

Els passos que realitzem per al correcte tractament són:

  • - Recuperació i recollida de residus de totes les nostres excavacions, demolicions i obra en general Realitzem totes les técniques per a la separació dels residus en origen utilitzant contenidors o carregant directament sobre camió.
  • - Transportem el residu des de l'origen fins a la planta de classificació tractament.
  • - Tractament en plantes autoritzades de gestió de residus.

Aplicant aquest control, ja sigui de recol·lecció, transport, tractament, reciclatge o eliminació dels materials produïts per l'activitat humana tractem de reduir el màxim possible els efectes sobre la salut i el medi ambient.

Demana el teu pressupost sense cap mena de compromís. En farem un que s'adapti a les teves necessitats.

Contacte

RH Obras y construcciones

Andreu Cerdà, 3

Corbera de Llobregat 08757

Barcelona

93 650 40 50

Contactanos

?>